วงแหวนเว็บ

มาลองเล่นเจ้า gRPC กันเถอะ

พอดีได้มีโอกาสศึกษาเรื่อง gRPC โดยได้รับมอบภาระกิจจากพี่ ๆ ในทีมให้มาลองศึกษาเรื่องนี้ เอาละวะไหน ๆ ก็ศึกษามันละ ขอเขียนลงไว้ใน Blog ซักหน่อยละกันปีละบทความก็ยังดี 555

gRPC เป็น open source ตัวนึงที่ถูกพัฒนาโดย Google จะใช้ Protocol HTTP/2 และใช้ Payload Protocol Buffers เป็นตัวส่งขอมูลโดนเจ้าตัว Protobuf จะส่งข้อมูลในรูปแบบของ binary ทำให้การส่งข้อมูลเร็วกว่า XML และ JSON เพราะข้อมูลที่ส่งกันไปมาโดนบีบอัดให้เล็กลง

หน้าที่ของมันคือเป็นสื่อกลางระหว่างระบบต่าง ๆ รองรับภาษาที่หลากหลายทั้ง C++, Java, PHP, Go, Node, Ruby, Python, C#

เพิ่ม maven dependencies ใน pom.xml

  
  <dependency>
    <groupId>io.grpc</groupId>
    <artifactId>grpc-netty</artifactId>
    <version>1.42.0</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>io.grpc</groupId>
    <artifactId>grpc-protobuf</artifactId>
    <version>1.42.0</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>io.grpc</groupId>
    <artifactId>grpc-stub</artifactId>
    <version>1.42.0</version>
  </dependency>
  

เพิ่ม mvn plugin สำหรับการ generate code จากไฟล์ .proto ไปเป็น java class

  
  <build>
    <extensions>
      <extension>
        <groupId>kr.motd.maven</groupId>
        <artifactId>os-maven-plugin</artifactId>
        <version>1.7.0</version>
      </extension>
    </extensions>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.xolstice.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>protobuf-maven-plugin</artifactId>
        <version>0.6.1</version>
        <configuration>
          <protocArtifact>com.google.protobuf:protoc:3.17.3:exe:${os.detected.classifier}</protocArtifact>
          <pluginId>grpc-java</pluginId>
          <pluginArtifact>io.grpc:protoc-gen-grpc-java:1.42.0:exe:${os.detected.classifier}</pluginArtifact>
        </configuration>
        <executions>
          <execution>
            <goals>
              <goal>compile</goal>
              <goal>compile-custom</goal>
            </goals>
          </execution>
        </executions>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
  

สร้างไฟล์ .proto (Protocol Buffers) ภายใต้ src/main/proto

  
  //ระบุ syntax version ของ Protocol Buffers
  syntax = "proto3";
  //ถ้าค่าเป็น true เมื่อ compile จะได้ classes/enums/etc. แยกออกจากกันไม่รวมอยู่ใน class เดียวกันทั้งหมด
  option java_multiple_files = true;
  //กำหนดชื่อ package ที่จะสร้าง classes/enums/etc. เมื่อ compile
  package me.doopdip.grpc;
  
  //กำหนดโครงสร้างของ request ที่จะรับเข้ามา
  message CarRequest {
    string model = 1;
  }
  
  //กำหนดโครงสร้าง response ที่จะส่งออกไป
  message CarResponse {
    int32 price = 1;
  }
  
  //กำหนด service definition
  service CarService {
    rpc detail(CarRequest) returns (CarResponse);
  }
  

ทำการรันคำสั่ง mvn compile ก่อนหนึ่งครั้งเพื่อทำการ compiler ตัว protocol buffers ไปเป็น java class

หลังจาก generate code จากไฟล์ .proto มาแล้วก็จะทำการสร้าง service โดยทำการ extends CarServiceImplBase ที่ได้จากการ generate มา override method detail เพื่อทำการ operation

  
  public class CarService extends CarServiceImplBase {
  
    //ทำการ override detail method ที่เราประกาศไว้ใน file car.proto
    @Override
    public void detail(CarRequest request, StreamObserver<CarResponse> responseObserver) {
      int price = 0;
  
      if ("TESLA_MODEL_S".equals(request.getModel())) {
        price = 1000000;
      } else if ("TESLA_MODEL_X".equals(request.getModel())) {
        price = 2000000;
      }
  
      //สร้าง instance ของ response และ set ค่า field ต่าง ๆ โครงสร้างของ car response ที่กำหนดไว้ใน car.proto
      CarResponse response = CarResponse.newBuilder().setPrice(price).build();
  
      //set response object เพื่อที่จะ callback กลับไปให้ฝั่ง client ที่เรียกเข้ามา
      responseObserver.onNext(response);
      //เรียก onCompleted เพื่อบอก client ว่าสิ้นสุดการส่งข้อมูลแล้ว (ปิด stream)
      responseObserver.onCompleted();
    }
  }
  

สร้าง gRPC Server เพื่อที่ระรอรับ request จาก client

  
  public class GrpcServer {
    private final static int PORT = 8888;
  
    public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {
      //สร้าง gRPC server กำหนด port ไว้ที่ 8888 และ add service ที่สร้างไว้ก่อนหน้าที่ก็ตือ CarService
      Server server = ServerBuilder.forPort(PORT).addService(new CarService()).build();
      //เริ่ม start sever
      server.start();
  
      System.out.println("Server started on port: " + PORT);
  
      //ทำการเรียก await termination เพื่อให้ idle server รอไว้
      server.awaitTermination();
    }
  }
  

สร้าง client เพื่อที่จะทดสอบการส่ง request ไปยัง server

  public class GrpcClient {
    public static void main(String[] args) {
      //สร้าง channel โดยกำหนด ip address และ port ของ server ที่จะติดต่อ
      ManagedChannel channel = ManagedChannelBuilder.forAddress("localhost", 8888).usePlaintext().build();
  
      //สร้าง stub เป็นช่องทาง remote call ไป server
      CarServiceGrpc.CarServiceBlockingStub stub = CarServiceGrpc.newBlockingStub(channel);
  
      String model = "TESLA_MODEL_X";
      System.out.println("Request car model: " + model);
  
      //สร้าง instance ของ request และ set ค่า field ต่าง ๆ โครงสร้างของ car request ที่กำหนดไว้ใน car.proto
      CarRequest request = CarRequest.newBuilder().setModel(model).build();
      //ทำการ call detail operation ไปยังฝั่ง server
      CarResponse response = stub.detail(request);
  
      System.out.println("Response price: " + response.getPrice());
  
      channel.shutdown();
    }
  }