วงแหวนเว็บ

$X กับเงื่อนไข IN หรือ NOTIN ใน JasperReports

ตัวอย่าง ต้องการค้นหาชื่อนักเรียนจากตาราง Student โดย set ของชื่อนักเรียน Steve, Tony, Thor

   
  SELECT * FROM STUDENT WHERE STUDENT_NAME IN ('Steve','Tony','Thor')
  

เมื่อใช้ special syntax ($X) จะได้เป็น

   
  SELECT * FROM STUDENT WHERE $X{IN, STUDENT_NAME, myList}
  

โดย $X{} จะมี 3 parameter

 1. Type of function เช่น IN หรือ NOTIN

 2. Field name เช่น STUDENT_NAME

 3. Parameter ที่รับเข้ามา โดย type เป็น java.util.Collection เช่น myList ($P{myList})


หาก parameter ที่รับเข้ามาเป็น null หรือ empty list ประโยคเงื่อนไข $X{} ก็จะกลายเป็น true statement ทันที